اصطلاح money is tight به معنی نداشتن پول کافی می باشد. زمانی که ما پول زیادی نداریم و از نظر مالی در تنگنا قرار داریم و بنابراین باید مراقب خرج کردن خود باشیم. مثال ۱: I'm a little tight with money من کمی مشکل مالی دارم