اصطلاح bottle up emotion به معنی بروز ندادن احساسات می باشد. مثل اینکه شخصی احساسات درونی خود را در یک بطری حبس کند و از بروز احساسات خود جلوگیری کند.

مثال کاربردی:

 Rose prefers to bottle up her emotion.

رز ترجیح می دهد که احساسات خود را بروز ندهد.