<p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">آیلتس چیست؟</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">آزمون آیلتس (</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> IELTS </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">) که مخفف </span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">The International English Language Testing System</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> به معنای سیستم بین‌المللی تست زبان انگلیسی است، به منظور ارزیابی </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> مهارت اصلی زبان یعنی، خواندن (</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> Reading </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">)</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، نوشتن (</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> Writing </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">)</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، گوش کردن (</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> Listening </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">) و صحبت کردن (</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> Speaking </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">) طراحی شده است و این مهارت‌های زبانی را به صورت دقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. دارا بودن مدرک آیلتس به منظور مهاجرت به اکثر کشورها</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، تحصیل در دانشگاه‌</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">ها و کار کردن در شرکت‌های خارجی</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، مورد نیاز مهاجرین است.</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">طراحی هر آزمون آیلتس را<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>تیمی متشکل از یک روان‌شناس</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، یک جامعه‌شناس</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، چند کارشناس زبان‌شناسی</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">، چند متخصص </span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">Testing</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> انجام می دهند وافرادی با گ</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">ونه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> لهجه‌های مختلف جهت اجرای قسمت </span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">Listening</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> با هم همکاری می‌کنند.</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">چرا آیلتس مهم است؟</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">در جهان به طور متوسط حدود </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">۲۰۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> میلیون آزمون مختلف برگزار می‌شود و در سراسر دنیا و در بیش از </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">۱۰.۰۰۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> سازمان از جمله دانشگاه‌ها ، مراکز آموزش عالی و سازمان ها و ارگان های غیر دولتی ، مدرک آیلتس را به عنوان معیار سنجش و ارزیابی دانش زبانی معتبر دانسته و آن را در موارد و رشته‌ هایی خاص جایگزین مدرک تافل کرده‌اند.</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">یکی از دلایل مورد استقبال قرار گرفتن گسترده این آزمون و پذیرش جهانی مدرک آیلتس در مقایسه با مدارک مشابه مانند تافل ، دقت و سنجیدگی در طراحی و انتخاب سؤالات آزمون است. آزمون آیلتس نه تنها به سنجش و ارزیابی دانش زبانی و<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>سطح سواد انگلیسی افراد می پردازد ، بلکه با ساختاری یکپارچه و روشی کاملاً علمی سطح آگاهی‌ های دیگر فرد را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد ؛ مواردی نظیر </span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">IQ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> هوش ، دقت و سرعت عمل .</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">خصوصیت قابل توجه آزمون آیلتس همچنین در سبک خاص نمره دهی و مدل محاسبه نمره به ویژه در دو مهارت </span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">Listening</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> و </span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">Reading</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> است . به عبارت دیگر برای نمرات مختلف ، بازه ای مشخص تعریف شده و هر سؤال به صورت یک امتیاز مجزا به شمار نمی رود. در واقع برای هر نمره‌ای یک بازه تعریف شده که استفاده از<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>این روش به کاهش چشمگیر پاسخ‌های شانسی آزمون دهندگان می انجامد.</span></p><p class="Default" dir="RTL" style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">به علاوه نحوه طراحی سؤالات به گونه ای است که ترکیبی از سؤالات چند گزینه ای و سوالات نوشتاری را شامل می شود که این مورد نیز به کاهش شانسی بودن گزینه های انتخاب شده توسط آزمون دهندگان آیلتس منجر می شود .</span></p>