پکیج های آموزشی زبان انگلیسی استاد نینا


book
 • پیش فروش فول پکیج- از جلد ۱ تا ۵- 30% تخفیف

فول پکیج دوره آموزش تصویری Inside Writing

 • 1631000 تومان
  2330000
book
 • پیش فروش جلد پنجم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Writing- 4

 • 363000 تومان
  485000
book
 • پیش فروش جلد چهارم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Writing-3

 • 363000 تومان
  485000
book
 • پیش فروش جلد سوم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Writing- 2

 • 352000 تومان
  470000
book
 • پیش فروش جلد دوم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Writing-1

 • 352000 تومان
  470000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Writing- intro

 • 315000 تومان
  420000
book
 • پیش فروش فول پکیج- از جلد ۱ تا ۵- 30% تخفیف

فول پکیج دوره آموزش تصویری Inside Listening and Speaking

 • 1631000 تومان
  2330000
book
 • پیش فروش جلد پنجم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Listening and Speaking- 4

 • 363000 تومان
  485000
book
 • پیش فروش جلد چهارم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Listening and Speaking- 3

 • 363000 تومان
  485000
book
 • پیش فروش جلد سوم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Listening and Speaking- 2

 • 352000 تومان
  470000
book
 • پیش فروش جلد دوم- 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Listening and Speaking- 1

 • 352000 تومان
  470000
book
 • پیش فروش جلد اول - 25% تخفیف

دوره آموزش تصویری سطح Inside Listening and Speaking- intro

 • 315000 تومان
  420000
book
 • پیش فروش با 1۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری 4000 Essential English Words

 • 2538000 تومان
  2820000
book
 • دوره جدید- پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

فول پکیج آموزش تصویری Common Mistakes at IELTS-

 • 924000 تومان
  1320000
book
 • جلد دوم - پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری Common Mistakes at IELTS- Advanced

 • 544000 تومان
  680000
book
 • جلد اول - پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری Common Mistakes at IELTS- intermediate

 • 448000 تومان
  560000
book
 • پیش فروش دوره جدید- با ۱۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری Grammar for IELTS

 • 684000 تومان
  760000
book
 • جلد هفتم و هشتم

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 3 A

 • 675000 تومان
  750000
book
 • جلد پنجم و ششم

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 2

 • 603000 تومان
  670000
book
 • جلد سوم و چهارم

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch 1

 • 432000 تومان
  480000
book
 • جلد اول و دوم

پکیج آموزشی تاپ ناچ - Top Notch Fundamentals

 • 396000 تومان
  440000
book
 • جلد اول - سطح A1-1

آموزش تصویری کتاب تاکسی ۱- سطح A1-1

 • 420000 تومان
book
 • جدید- ۲۰٪ تخفیف ویژه پاییزه

پکیج آموزش تصویری 1100Words

 • 708000 تومان
  885000
book
 • جدید- 1۰٪ تخفیف زمستانه

پکیج آموزش تصویری آزمون Tolimo

 • 702000 تومان
  780000
book
 • جدید- 1۰٪ تخفیف زمستانه

پکیج آموزش تصویری آزمون MHLE

 • 697000 تومان
  775000
book
 • جدید- 1۰٪ تخفیفزمستانه

پکیج آموزش تصویری آزمون MSRT

 • 697000 تومان
  775000
book
 • جدید - 1۰٪ تخفیف زمستانه

پکیج آموزش تصویری آزمون EPT

 • 670000 تومان
  745000
book
 • پیش فروش با ۲۰٪ تخفیف

پکیج آموزش تصویری Collocations in use

 • 616000 تومان
  770000
book
 • فول پکیج با ۲۰% تخفیف (کل ۶ جلد)

پکیج کامل آموزش تصویری کتاب های American English File

 • 2420000 تومان
  3100000
book
 • جلد ششم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 5

 • 555000 تومان
book
 • جلد پنجم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 4

 • 535000 تومان
book
 • جلد چهارم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 3

 • 515000 تومان
book
 • جلد سوم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File ۲

 • 495000 تومان
book
 • جلد دوم

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File 1

 • 475000 تومان
book
 • جلد اول

پکیج آموزش تصویری کتابAmerican English File Starter

 • 455000 تومان
book
 • فول پکیج با 35% تخفیف ویژه

پکیج کامل آموزش تصویری کتاب های Oxford Word Skills

 • 1205000 تومان
  1855000
book
 • پیش فروش با ۳۰٪ تخفیف زمستانه

پکیج آموزش تصویری کتاب Oxford Word Skills Advanced

 • 472000 تومان
  675000
book
 • پیش فروش با 3۰٪ تخفیف زمستانه

پکیج آموزش تصویری کتاب Oxford Word Skills Intermediate

 • 430000 تومان
  615000
book
 • پیش فروش با 3۰٪ تخفیف زمستانه

پکیج آموزش تصویری کتاب Oxford Word Skills Basic

 • 395000 تومان
  565000
book
 • جلد چهارم

پکیج آموزشی سامیت -Summit 2B

 • 385000 تومان

صفحه 1 از 3